Đối tác
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng thay thế