Đối tác
Nghị quyết HĐQT quý 2/2017 – Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 TM 18%