Đối tác
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 bao gồm:
1. CBTT Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 [Download]
2. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 [Download]
3. Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2015 [Download]
4. Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ thường niên 2015 [Download]