Đối tác
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
Tài liệu gồm:
1. Thư mời đại hội [(Download)]
2. Chương trình Đại hội [(Download)]
3. Văn bản đề cử ứng viên HĐQT và BKS [(Download)]
4. Nội qui cuộc họp [(Download)]
5. Nguyên tắc và thể thức biểu quyết [(Download)]
6. Tờ trình Đại hội ([(Download)]
7. Báo cáo tài chính riêng năm 2014 [(Download)]
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị [(Download)]
9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát [(Download)]
10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 [(Download)]
11. Tờ trình Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty [(Download)]
12. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 [(Download)]
13. Dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2015 [(Download)]
14. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc mua cổ phiếu quỹ [(Download)]