THIẾT BỊ CHỐNG SÉT GẮN TRONG TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI THEO CÔNG NGHỆ TD VÀ TSG (PHẦN 2)

III/. Một số cấu hình đề xuất

  1. Sử dụng công nghệ TD
STT Cấu hình bảo vệ Chế độ bảo vệ Mã thiết bị Khả năng cắt sét Ghi chú
1. 1 pha L-N & N-E 2*TDS11002SR277 100kA, 8/20µs (L-N & N-E) 2 thiết bị TDS11002SR277
2. 3 pha L-N & N-E 4*TDS11002SR277 100kA/pha, 8/20µs (L-N & N-E) 4 thiết bị TDS11002SR277

L-N: chế độ pha – trung tính

N-E: chế độ trung tính – đất

  1. Sử dụng công nghệ TSG
STT Cấu hình bảo vệ Chế độ bảo vệ Mã thiết bị Khả năng cắt sét Ghi chú
1. 1 pha L-N & N-E 2*TSG1130-2S 130kA, 8/20µs (L-N & N-E) 2 thiết bị TSG1130-2S
2. 3 pha L-N & N-E 4*TSG1130-2S 130kA/pha, 8/20µs (L-N & N-E) 4 thiết bị TSG1130-2S

L-N: chế độ pha – trung tính

N-E: chế độ trung tính – đất

  1. Sử dụng dạng tích hợp công nghệ TD và TSG
STT Cấu hình bảo vệ Chế độ bảo vệ Mã thiết bị Khả năng cắt sét Ghi chú
1. 1 pha L-N & N-E TDS11002SR277 + TSG1130-2S 100kA, 8/20µs (L-N)

130kA, 8/20µs (N-E)

01 thiết bị TDS11002SR27701 và thiết bị TSG1130-2S
2. 3 pha L-N & N-E 3*TDS11002SR277 + TSG1130-2S 100kA/pha, 8/20µs (L-N)

130kA, 8/20µs (N-E)

03 thiết bị TDS11002SR27701 và thiết bị TSG1130-2S

L-N: chế độ pha – trung tính

N-E: chế độ trung tính – đất