Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 01.2023-BC ngày 29.5.2023

Ngày 29/05/2023 (Chi tiết xem file đính kèm)