Giải trình báo cáo tài chính bán niên 2023

Ngày 21/11/2023 (Chi tiết xem file đính kèm)