BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN