BCGT CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT TRÊN BCTC NĂM 2016