BCGT CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN BCTC NĂM 2016