CV ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (TỪ 01/01/2017 ĐẾN 30/06/2017)