GLT – PL05 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020