GLT – Giải trình BCTC sau kiểm toán giữa năm 2021

Ngày 19/11/2021

(chi tiết xem file đính kèm)