BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2022 (01.10.22 – 31.12.22)