GLT-Nghị quyết HĐQT về ĐHCĐ bằng văn bản

Ngày 30/11/2022 (Chi tiết xem file đính kèm)