CBTT – Nghị quyết HĐQT v/v chia cổ tức năm 2021

Ngày 11/07/2022

(Chi tiết xem file đính kèm).