GLT – CBTT Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT

Ngày 30/06/2022

(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm).