GLT- CBTT Nghị quyết HĐQT quý II 2022, tạm ứng cổ tức

Ngày 25/10/2022 (Chi tiết xem file đính kèm)