GLT – NQ HĐQT v/v thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

Ngày 30/06/2022

(chi tiết xem file đính kèm).