NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2013

1. (GLT) Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (Download)
2. (GLT) Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Download
3. (GLT) Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Download
4. (GLT) Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Download
5. (GLT) Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Downloa