NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG THAY THẾ