CBTT NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2016

1.      Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016 (Download)
2.      Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 (Download)
3.      Biên bản kiểm phiếu (Download)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin