CBTT NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2016

1.      Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016 (Download)
2.      Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 (Download)
3.      Biên bản kiểm phiếu (Download)