CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT QUÝ 2/2016 – TẠM ỨNG CỔ TỨC 2016 TM 12%