NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH MUA CỔ PHIẾU QUỸ