NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC HOÃN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH MUA CỔ PHIẾU QUỸ VÀ THỰC HIỆN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 BẰNG TIỀN MẶT ĐỢT 2(ĐỢT CUỐI)