CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT QUÝ 3/2016 THÔNG QUA KẾT QUẢ BÁO CÁO KINH DOANH QUÝ 3/2016