CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN 2017