CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 BẰNG TIỀN MẶT ĐỢT 2