NGHỊ QUYẾT HĐQT QUÝ 2/2017 – TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2017 TM 18%