GLT- NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018