GLT – NQ HĐQT VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC