NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2019

(GLT) Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019