GLT-Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản Biên bản kiểm phiếu