Nghị quyết HDQT 09.2023 – Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2022