Thông báo thay đổi số lượng cổ phần cổ quyền biểu quyết

Ngày 29/05/2023 (Chi tiết xem file đính kèm)