Thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Ngày 29/03/2023 (Chi tiết xem file đính kèm)