GLT: THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN 2016

– Tên tổ chức phát hành: CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu
– Mã chứng khoán: GLT
– Mã ISIN: VN000000GLT8
– Mệnh giá: 10,000 đồng
– Sàn giao dịch: HNX
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2016
– Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên 2016.
– Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
– Thời gian thực hiện: từ 13h – 17h, ngày 20/06/2016.
– Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TPHCM.
– Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh 2015, cổ tức 2015, kế hoạch kinh doanh 2016…