DANH MỤC TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

1. Thư mời (Download)
2.1 Giấy ủy quyền (Download)
2.2 Letter of Authorization form (Download)
3. Văn bản đề cử (Download)
4. Chương trình (Download)
5. Nguyên tắc và thể thức biểu quyết Đại hội 2018 (Download)
6. Nội quy họp ĐHĐCĐ 2018 (Download)
7. Điều lệ (dự thảo) (Download)
7.1. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ (Download)
8. Quy chế quản trị GLT (dự thảo) (Download)
8.1 Tờ trình bổ sung Quy chế quản trị GLT (Download)
9. Quy chế ESOP (dự thảo) (Download)
9.1. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế ESOP (Download)
10. TT Cổ tức VSOP ngân sách (Download)
11. TT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2018 (Download)
12. TT về việc xử lý đất INNO (Download)
13. Báo cáo HĐQT 2017 (Download)
14. Báo cáo BKS 2017 (Download)
15.1. Thông tin ứng viên HĐQT – Nguyễn Hữu Dũng (Download)
15.2. Thông tin ứng viên HĐQT – Nguyễn Văn Kỳ (Download)
15.3. Thông tin ứng viên HĐQT – Lâm Thiếu Quân (Download)
15.4. Thông tin ứng viên HĐQT – Thomas Hermansen (Download)
15.5. Thông tin ứng viên HĐQT – Tạ Huy Phong (Download)
15.6. Thông tin ứng viên HĐQT – Quyền Huy Ánh (Download)
15.7. Thông tin ứng viên HĐQT – Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Download)
15.8. Thông tin ứng viên BKS – Đỗ Thị Thu Hà (Download)
15.9. Thông tin ứng viên BKS – Nguyễn Thị Thu Sương (Download)
15.10. Thông tin ứng viên BKS – Phan Thị Kim Anh (Download)
16. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018 (dự thảo) (Download)
17. NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (dự thảo) (Download)