GLT- ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VÀ QUY CHẾ ESOP (SIGNED)