(GLT) DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019

1. Thư mời (Download)
2.1 Ủy quyền (tiếng Việt) Download
2.2 Ủy quyền (tiếng Anh) Download
3. Chương trình Download
4. Nội quy họp ĐHĐCĐ 2019 Download
5. Nguyên tắc và thể thức biểu quyết Đại hội 2019 Download
6. TT lua chon DVKT 2019 Download
7.1. TT Quy che Quy dau tu phat trien Download
7.2. Du thao Quy che_Quy Dau tu phat trien Download
8.1. TT sua doi bo sung Quy che quan tri cong ty Download
8.2. Quy che quan tri GLT (du thao) Download
9 TT sua doi bo sung Dieu le Download
10.2 Dieu le GLT (du thao) Download
11. Bao cao HDQT 2018 Download
12. Bao cao BKS 2018 Download
13. Thông tin ứng viên HĐQT – Nguyen Vinh Thuan Download
14. BBH DHDCD 2019 du thao Download
15. NQ DHDCD 2019 du thao Download