GLT- THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN ĐĂNG KÝ ĐẠI HỘI 2020 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC 2019