THÔNG BÁO – GLT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 VÀ 2020