DANH MỤC TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

1. Thư mời và chương trình đại hội năm 2020 Download
2.1 Giấy ủy quyền Download
2.2 Letter of Authorization form (tiếng Anh) Download
3. NỘI QUY CUỘC HỌP Download
4. NGUYÊN TẮC VÀ THỂ THỨC BIỂU QUYẾT Download
5. TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI Download
6. BÁO CÁO HĐQT Download
7. BÁO CÁO BKS Download
8. TỜ TRÌNH LỰA CHỌN KIỂM TOÁN Download
9. TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Download
9.1. ĐIỀU LỆ GLT (dự thảo) Download
10. TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI QUY CHẾ Download
10.1. QUY CHẾ QUẢN TRỊ GLT (dự thảo) Download
11. THÔNG TIN ỨNG VIÊN BKS Download
12. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (dự thảo) Download
13. Nghị quyết HĐQT (dự thảo) Download