GLT – BÁO CÁO KQ GDCP CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (MR. THÀNH)