GLT – CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
(click here to download)

2. Chương trình Đại Hội
(click here to download)

3. Giấy ủy quyền
(click here to download)

4. Nội qui cuộc họp
(click here to download)

5. Thể thức biểu quyết
(click here to download)

6. TT cổ tức – Trích quỹ – VSOP KHKD
(click here to download)

7. TT chủ trương bán CPQ
(click here to download)

8. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị
(click here to download)

9. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát
(Click here to download)

10. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán
(click here to download)

11. TT sửa đổi bổ sung Điều lệ
(click here to download)

12. Dự thảo Điều lệ công ty
(click here to download)

13. TT sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
(click here to download)

14. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
(click here to download)

15. Dư thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ
(click here to download)

16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
(click here to download)