GLT- THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHCĐ 2021