GLT – Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty

Ngày 10/12/2021

(Chi tiết xem file đính kèm).