GLT – Thông báo về việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn