Thông báo ngày đkcc thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020

Ngày 06/12/2021

(Chi tiết xem file đính kèm)