GLT – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021

Ngày 11/07/2022

(Chi tiết xem file đính kèm).